Wettelijke basis

De hoofdstukken 1.3(opleiding) en 1.10(beveiliging) van de Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, spoor en binnenvaart (ADR/RID/ADN), en hoofdstukken 1.3 en 1.4 van de IMDG en hoofdstuk 1.5 van de IATA schrijven voor dat personen die taken hebben met betrekking tot het vervoer, het laden en lossen en behandeling van gevaarlijke stoffen moeten worden opgeleid, al naar gelang de eisen die het vervoer, en het laden en lossen aan hun verantwoordelijkheden en taken stelt.

Doelgroep

Medewerkers van inspecties, rederijen, fabrikanten, scheepvaart-, cargadoors-, expeditie-, stuwadoor-, transport-, opslag- en distributiebedrijven.

Inhoud

Toepassing van de nationale (VLG, VSG en/of VBG) en internationale
ADR, RID, ADN, IMDG en/of IATA voorschriften voor het transport van gevaarlijke goederen in verpakkingen, UN transporttanks, ADR tanks en bulkcontainers e.d.

Afhankelijk van de uw wensen komen de volgende onderwerpen in min of meerdere mate aan de orde:

 • Internationale en nationale wet- en regelgeving;
 • Gevaarseigenschappen en gevarenklassen;
 • Vrijstellingen zoals gelimiteerde en vrijgestelde hoeveelheden en 1000 punten;
 • Gebruik van verpakkingen, tanks en bulkcontainers;
 • Kenmerking en etikettering van verpakkingen en transporteenheden;
 • Voorgeschreven informatie in het vervoerdocument;
 • Scheiding (samenladingsverboden);
 • Bouw- en uitrusting transporteenheden;
 • Verantwoordelijkheden van de bij het vervoer betrokken partijen;
 • Beveiliging;
 • Noodprocedures en persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • Opslag van gevaarlijke stoffen;
 • CMR stoffen.